خواص چشمه هاي آبگرم معدنی سرعين

 

چشمه گاوميش گلي (آبدرماني های ايرانيان, کوهستان , سبلان , رویال پارک ) :

چشمه گاوميش گلي (پر آب ترين و بزرگترين چشمه آب معدني ايران) با آبدهي 50 ليتر در ثانيه است.آب آن به صورت دايمي و جوشان در جريان بوده و دهانه آن پراكنده و دماي آب46درجه سانتي گراد است . آب اين چشمه ترش مزه، بيرنگ و كمي بودار است و بوي هيدروژن سولفوره به مشام مي رسد. در اطراف مظهر چشمه و حوضچه ها كمي رسوبات زرد رنگ اكسيد آهن ديده مي شود. آنيونهاي آن كربنات ، بي كربنات، كلروره، سولفات و كاتيونهاي آن كلسيم ، منيزيم ، سديم و پتاسيم مي باشد. آب آن در رديف آبهاي كلروره ، بي كربنات سديك و كلسيك گرم مي باشد.

خاصيت درماني: از آب اين چشمه براي درمان بيماريهاي عمومي و تسكين اعصاب و دردهاي مفصلي استفاده مي شود.

چشمه پهنلو(آبدرماني پهنلو , شهر آفتاب, 9 چشمه,دره لر سوئی) :

آبدهي چشمه 1,8 ليتر در ثانيه به صورت دائمي و دماي آن در حوض 37 درجه سانتي و حالت نيمه اسيدي دارد. رنگ آن مايل به سبز بوده و آنيونها و كاتيونهاي مهم آن كلرور ، سولفات ، سديم و پتاسيم مي باشد. آب آن در رديف آبهاي كلرو بي كربنات سديم است.

خاصيت درماني: از آب اين چشمه براي درمان بيماريهاي عمومي و تسكين اعصاب و دردهاي مفصلي استفاده مي شود

چشمه قهوه سوئي (آبدرماني قهوه سوئي):

بدهي اين چشمه 4 ليتر در ثانيه و جريان آن به صورت دايمي و متغير مي باشد .دماي آب 47درجه سانتي گراد است . ظاهر آب كمي تيره و مزه آن كمي ترش استPH. آن در حدود 6 و آنيونهاي مهم آن كلرور، بيكربنات، كربنات و كاتيونهاي مهم آن منيزيم ، سديم و پتاسيم است. خاصيت درماني: براي درمان بيماريهاي سيستم حركتي (درد دست و پا) و اعصاب استفاده مي شود.

چشمه گوز سويي-آب چشم(واحد اختصاصي آبدرماني قهوه سوئي):

دماي آب 21درجه سانتيگراد و تقريبا اسيدي است. مزه آب گس و بي بو است. آنيون آن بي كربنات و كاتيون آن كلسيم است. آب آن در رديف آبهاي بيكربنات كلسيك قرار دارد. آبدهي آن در حدود 1 ليتر در ثانيه مي باشد و از دو نقطه كف حوضچه با مقدار قابل توجهي گاز كربنيك و هوا با فشار خارج مي شود.

خاصيت درماني: از آب آن براي درمان بيماريهاي چشم استفاده مي كنند.

چشمه ژنرال (جنرال—آبدرماني ژنرال) :

آبدهي آن 6 ليتر در ثانيه و دماي آب 43درجه سانتي گراد و مزه آب كمي ترش و بيرنگ است. آنيونهاي آن بي كربنات ، كلرور ، سولفات و كاتيونهاي آن سديم ، كلسيم، پتاسيم، منيزيم مي باشد phآن از نوع اسيدي و 6/2است. تيپ آب آن از نوع كلروبيكربنات سديم است.

خاصيت درماني: به علت داشتن عناصر فوق بيشتر براي تسكين دردهاي عضلاني و رفع روماتيسم استفاده مي شود.

چشمه قره سو (اعصاب سويي) :

اين چشمه در شهر سرعين و در جنب آبگرم ساري سو واقع شده است. دبي آن در حدود 5 ليتر در ثانيه و داراي جرياني دايمي و متغير با فصول و به صورت جوشان در سطح زمين است. دماي آب حوضچه در حدود 44درجه سانتيگراد و رنگ آن بيرنگ و مزه اي شبيه گس دارد. از آنيونهاي مهم آن مي توان به سولفات ، كلرور ، بيكربنات و از كاتيونهاي قابل توجه آن به سديم ، پتاسيم و منيزيم اشاره كرد.

خاصيت درماني: براي تسكين دردهاي روماتيسمي و نيز آرامش دهنده اعصاب و روان مي باشد.

چشمه ساري سو ( آبگرم ساري سو):

اين آبگرم در مركز شهر سرعين واقع شده است. دبي آن حدود 5 ليتر در ثانيه و جريان آب به صورت دايمي و متغير در فصول مختلف است. دماي آب در حوضچه اول 47درجه سانتيگراد، بودار و رنگ آن كمي مايل به سبز پسته اي است و مزه آب هم كمي ترش مي باشد. آنيونهاي آن سولفات ، كلرور ، بيكربنات و كاتيونهاي آن سديم ، پتاسيم و منيزيم مي باشد.

خاصيت درماني: براي دردهاي روماتيسمي ، مفصلي و به طور كلي براي تسكين دردهاي عضلاني اثرات سودمندي دارد.

برای آگاهی از جشنواره ویژه آبدرمانی ها و تهیه بلیط آبدرمانی با تخفیف ویژه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۴۸۵۹۲۸۷۱ – ۰۹۳۰۶۵۸۰۷۵۲۰ – ۰۴۵۳۲۲۲۴۰۶۰ (حسین زاده )